سه‌شنبه 3 شهریور‌ماه سال 1394

گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را

تا زود تر از واقعه گویم گله ها را...