باز هوای حرمم آرزوست

جمعه 23 آبان‌ماه سال 1393

حضرت ارباب:

کـــاش میشد ز من ســوال کنی

دخترم کــربـــلا نمی خواهی...؟ 

 آقا جان

مگر غیر این است که دوری از هوای کربلایتان

نتیجه اش میشود سربه هوایی...؟!

و آیا رواست مارا که از همان عهد الست جیره خوار سفره ی کرم شما بوده ایم سربه هوا بخواهید؟

همه ی سر به هوایی های این روزها، از دوری شماست مولا

هوای بی هوایی هایمان را دارید؟